CONTACT TWIN FALLS/SUN VALLEY

To arrange an interview or for more information about Taijiquan and Qigong please contact us.

Taijiquan/Qigong of Twin Falls/Sun Valley, Colorado Springs 

J.B.Dulling
208-316-5763

Sherpakhan@filertel.com

Img 1762
Ying Yang

Dragon 2CLASSES

QIGONG CLASSES

 • TAOIST MEDITATION
 • TAOIST INTERNAL ALCHEMY
 • NEIGONG
 • WAIGONG
 • MEDICINAL QIGONG
 • TAOIST QIGONG
 • WUJI HUNDUN GONG
 • SHUXIN PINQUE GONG
 • TUI NA (Acupressure)

TAIJIQUAN CLASSES

 • TRADITIONAL YANG FAMILY TAIJIQUAN   (Long Form)
 • TRADITIONAL CHEN FAMILY TAIJIQUAN   (Long FORM)
 • TRADITIONAL WU FAMILY TAIJIQUAN   (Long Form)

Classical Push Hands
(TUISHOU)

00 Img020
Gaoyishengbagua Clip Image002 0006